Säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ruokolahti-Seura r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Ruokolahden kunta ja toimialueena Ruokolahti.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • kotiseudun kaikenpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
 • kotiseutuhengen vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätösentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kultuuriympäristön vaalimista,
 • harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,
 • ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat

1. varsinaiset jäsenet

2. kannattajajäsenet

3. kunniajäsenet

4. ainaisjäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Varsinainen jäsen, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun on ainaisjäsen. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määrämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määrämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokos päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintää (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,

4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen,

6. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

Yhdistyksen syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,

4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,

5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

6. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden talousarvio,

7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,

8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa,

10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,

11. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuoro määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtaja voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheejohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomus johtokunnalle neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12§

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintää kolme neljäsoaa (3/4) annetuista äänistä

15§

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymistä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Säännöt on hyväksytty joulukuussa 1999